Snerydning

Kommunen står som ejer og derfor også vedligehold af vejene i området. Herunder snerydningen.

VEJE:

Stamvejene i området er kategoriseret som D-veje. Dvs. Kun sneryddet undtagelsesvist og kun i det omfang, de øvrige opgaver tillader det.*

STIER:

Blinde boliglommer og rekreative stier ryddes ikke.*

GRUNDEJERFORENINGEN:

Bestyrelsen har den holdning at, hvis forholdene er meget slemme, så bliver snerydning hyret.

FORTORV

Grundejerne skal sørge for at rydde sne og gruse/salte på fortov og sti ud for deres ejendom, så ingen kommer til skade på grund af glat føre. Det gælder, uanset om der er tale om offentlig eller privat vej.

Vær opmærksom på, at skraldemanden og postbudet kan nægte at udføre deres arbejde, hvis havegang, trapper og pladsen omkring affaldsstativ ikke er ryddet og gruset. Det gælder også, hvis selve vejen ikke er ryddet.

Kommunen har opsynet med, at grundejerne udfører deres pligt snarest muligt efter snefald, eller efter at fortove, stier, m.m. er blevet glatte. Om nødvendigt kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

Se forøvrigt en afklaring af hvordan reglerne helt præcist skal tolkes: link

Læs mere om snerydning på kommunens hjemmeside:
https://www.kolding.dk/borger/trafik-veje-og-parker/snerydning-saltning-og-grusning/