Kommunens planer for Grundejerforeningens område

Lokalplanen for Brynet – Kringsager (0723-B1).

Området udlægges til boligformål som åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Karakteren af områdets bebyggelse skal fastholdes. Ny bebyggelse skal have en udformning og et materialevalg, som er tilpasset den stedlige arkitektur og byggetradition, og således at eksisterende terræn og beplantningsforhold respekteres.
Bevaringsværdi 1-4 i Kommuneatlas Kolding side 42 og 53.
Der udlægges grønne områder mellem boligenklaverne med mulighed for legeareal.  Området udlægges til kollektiv varmeforsyning.

0723 Brynet – Kringsager

HAVEBOLIGOMRÅDE – 0723 – B1

Lokalplanen kan findes på listen i dette link

Områdeplan for Bramdrupdam

Kolding Kommune har en områdeplan for Bramdrupdam området, herunder Grundejerforeningens område.

Formålet med områdeplanerne er at skabe grundlag for en lokalt forankret planlægning, der samtidig er i harmoni med en overordnet planlægning for hele kommunen.

Hensigten er at gøre planlægningen nærværende og dermed give den enkelte borger et godt grundlag for en bedre forståelse for udviklingen i netop deres område.

Denne områdeplan indeholder mål og retningslinjer for den kommende udvikling i Bramdrupområdet. Planen beskriver, hvilke muligheder byrådet ser for at tilføre området nye og spændende kvaliteter med fokus på konkrete indsatsområder.

Planen indledes med et portræt af området og handler i de følgende 6 afsnit om bolig og erhvervsudvikling, detailhandel, offentlig service, trafik og forsyning samt udviklingen i det åbne land. Sidst i planen findes de overordnede retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægningen.

Hent områdeplanen som pdf