Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Julianelyst

1.
Foreningens navn er grundejerforeningen ”Julianelyst”, Bramdrupdam, Kolding Kommune

2.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser.

3.
Foreningen er upolitisk.

4.
Alle grundejere på Lykken, Gyden og Brynet skal være medlem. uanset grunden er bebygget eller ej. Det samme gælder parceller, der udstykkes fra matr.nr. 15a – 13n ib.

5.
Enhver der optages som medlem, modtager et eksemplar af disse vedtægter. Det fremsendte girokort gælder som medlemskort efter indløsningen.

6.
Udmeldelse kan kun ske ved salg af ejendom. Det udtrædende medlem har ikke yderligere krav på foreningens midler.

7.
Kontingentet til foreningens administration betales med 40,00 kr. årligt. Dette beløb kan hvert år af generalforsamlingen forhøjes eller nedsættes i takt med behovet. Dette afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Beløbet betales ved hvert års begyndelse, og er det ikke indgået senest 1. april overgives det til inkasso.

8.
På generalforsamlingen kan ethvert medlem samt dennes ægtefælle give møde, hvert medlemskort gælder dog kun for én stemme, flere grunde giver ikke ret til flere stemmer.

9.
Bestyrelsen består af 5 fem medlemmer, hvoraf formanden og sekretæren vælges særskilt. Blandt de øvrige valgte udpeger bestyrelsen selv en kasserer.
Sekretæren skal føre forhandlingsprotokol over alle møder, protokollen undertegnes af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Når 3 bestyrelsemedlemmer er til stede er bestyrelsen beslutningsdygtig. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende for udfaldet af den sag, der stemme om.

10.
Bestyrelsens medlemmer afgår efter tur, 1. gang 3, næste gang 2 medlemmer. Genvalg kan altid finde sted. Formanden og sekretær kan ikke afgå samtidig. Det skal endvidere vælges 2 suppleanter, der afgår skiftevis på de ordinære generalforsamlinger.

11.
Kassereren modtager alle indtægter, og skal føre kassebog, denne skal til en hver tid være tilgængelig for den øvrige bestyrelse. Foreningens midler indsættes i en lokal bank. Kassererens beholdning bør nomalt ikke overstige 200 kr.

12.
Kassereren kan hæve på bank –og girokonti, dog skal kassebogen straks a jourføres og bilag forefindes. Foreningen tegnes i øvrigt i alle sager af formanden i forbindelse med mindst et bestyrelsesmedlem.

13.
Regnskabsåret følger kalenderåret, regnskabet kontrolleres af 2 revisorer valg af generalforsamlingen, som ligeledes udpeger en suppleant.

14.
Revisorerne har til enhver tid ret til at uanmeldt at gennemse regnskabet og konstatere beholdningens tilstedeværelse.

15.
Inden 10. januar hvert år afleveres regnskabet til revisorerne, der tilstiller kassereren det reviderede regnskab inden 20. januar.

16.

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens sager, den afholdes en gang årligt i februar måned, og skal indvarsles skriftligt 8 dage forud, vedlagt dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent Kassereren foreligger det reviderede regnskab.
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingentet for det følgende år
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

a.  Valg af formand.
b.  Valg af sekretær.
c.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
d.  Valg af bestyrelsessuppleanter.
e.  Valg 2 revisorer.
f.   Valg af 1 revisorsuppleant.

6. Eventuelle indkomne forekomne forslag må være formanden i hænde 3 dage før generalforsamlingen.

17.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

En sådan skal holdes under forudsætning af: 1. Den ordinære generalforsamlings beslutning eller 2. den samlede bestyrelses beslutning eller 3. mindst 15 medlemmer skriftligt – i en nærmere angivet sag – kræver denne behandles omgående.

18.
Alle forelagte sager afgøres i almindelighed ved simpel stemmeflertal, lige mange stemmer for og imod er forkastelse. Normalt afgives stemme ved håndsopretning, dog kan skriftlig afstemning forlanges af dirigenten, bestyrelsen eller medlemmernes krav herom.
Til ændring af ovennævnte vedtægter kræves mindst 1/3 af medlemmernes tilstedeværelse.
ændringerne kan derefter vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, og på denne tages beslutning uden hensyn til de fremmødtes antal, dog med 2/3 majoritet.

19.
En eventuel opløsning af foreningen kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning, og med kommunalbestyrelsens godkendelse. Inden denne afstemning kan finde sted, må generalforsamlingen vedtage en plan for afvikling af foreningen forpligtelser og eventuelle formue.

Foranstående vedtægter er godkendt af kommunalbestyrelsens d. 10. maj 1971 og kan kun ændres med kommunalbestyrelsens godkendelse.