Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Julianelyst

§ 1.
Foreningens navn er: “Grundejerforeningen Julianelyst”, Bramdrupdam, Kolding Kommune

§ 2.
a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser.

b. De enkelte medlemmer forestår renholdelse fejning, fjernelse af ukrudt, snerydning og glatførebekæmpelse mv. på fortove, hækklipning og beskæring af træer og buske mod vejen.

§ 3.
Foreningen er upolitisk.

§ 4.
a. Alle grundejere på Løkken, Gyden og Brynet skal være medlem. uanset grunden er bebygget eller ej. Det samme gælder parceller, der udstykkes fra matr.nr. 15a – 13n ib. Kringsvænget ulige nr. og Kringsvej lige nr.

b. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at optage ejendomme der grænser til foreningens område som medlemmer med fuld medlemsrettigheder.

b. Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer bestemme at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder og, at grundejerforeningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger. Beslutning kræver byrådets godkendelse.

§ 5.
Alle medlemmer kan bede om vedtægterne hos foreningens formand ligesom de findes på foreningens hjemmeside.

§ 6.
Udmeldelse kan kun ske ved salg af ejendom. Det udtrædende medlem har ikke yderligere krav på foreningens midler.

§ 7.
Kontingentet til foreningens administration betales med det på generalforsamlingen vedtagne.

Opkrævningen sker efter generalforsamlingen på indbetalingskort eller anden form for betaling.

Betaling af kontigent skal ske inden 1. maj.

Ved manglende indbetaling påføres et rykkergebyr på kr. 50,00.

Såfremt der derefter ikke betales inden 8 dage påføres rykkergebyr kr. 100,00.

Er kontingentet ikke indbetalt senest 1. juni overgår sagen til retslig inkasso for grundejerens regning.

§ 8.
På generalforsamlingen kan ethvert medlem samt dennes ægtefælle give møde, hvert grund gælder dog kun for én stemme, flere grunde giver ikke ret til flere stemmer.

§ 9.
Bestyrelsen består af 5 fem medlemmer, Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med kasserer og sekretær.

Der vælges 1 suppleant 1 i lige år (for det bestyrelsesmedlem der er valgt i lige år) og 1 i ulige år (for det bestyrelsesmedlem der er valgt i ulige år)

Sekretæren skal udarbejde referat fra møderne der godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede er bestyrelsen beslutningsdygtig. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende for udfaldet af den sag, der stemmes om.

§ 10.
Kassereren modtager alle indtægter og fører regnskab.
Formanden skal have netadgang til bankkonti uden mulighed for at disponere.
På hvert bestyrelsesmøde orienterer kassereren om status.

Foreningens midler indsættes i en bank.

Bestyrelsen og bilagskontrollanter kan til hver tid forlange et kasseeftersyn.

§ 11.
Foreningen tegnes af Formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem.

§ 12.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet kontrolleres af 2 bilagskontrollanter valgt af generalforsamlingen, som ligeledes udpeger en suppleant.

§ 13.
Inden 10. januar hvert år afleveres regnskabet til bilagskontrollanterne, der tilstiller kassereren det reviderede regnskab inden 20. januar.

§ 14.
GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens sager, den afholdes en gang årligt i februar måned, og skal indvarsles skriftligt 14 dage forud, vedlagt dagsorden.

 1. Valg af dirigent
  1. Formandens beretning
 2. Indkomne forslag
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 4. Kassereren fremlægger budget til orientering
 5. Fastlæggelse af kontingentet for indeværende år.
 6. 7 valg af medlemmer til bestyrelsen
  • a. Valg af formand i lige år
  • b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
  • c. Valg af bestyrelsessuppleanter (1 i lige år og 1 i ulige år)
  • d. Valg af 2 bilagskontrollanter.
  • e. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant.
 7. Eventuelle indkomne forekomne forslag må være formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 15.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

En sådan skal holdes under forudsætning af:

 1. Den ordinære generalforsamlings beslutning eller
 2. den samlede bestyrelses beslutning eller
 3. mindst 15 medlemmer skriftligt – i en nærmere angivet sag – kræver denne behandles omgående

§ 16.
Alle forelagte sager afgøres i almindelighed ved simpel stemmeflertal, lige mange stemmer for og imod er forkastelse. Normalt afgives stemme ved håndsopretning, dog kan skriftlig afstemning forlanges af dirigenten, bestyrelsen eller medlemmernes krav herom.
Til ændring af ovennævnte vedtægter kræves mindst 1/3 af medlemmernes tilstedeværelse.
ændringerne kan derefter vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, og på denne tages beslutning uden hensyn til de fremmødtes antal, dog med 2/3 majoritet.

§ 17.
En eventuel opløsning af foreningen kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning, og med kommunalbestyrelsens godkendelse. Inden denne afstemning kan finde sted, må generalforsamlingen vedtage en plan for afvikling af foreningen forpligtelser og eventuelle formue.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 25 februar 2020.