Generalforsamlinger

Referat – Generalforsamling i Grundejerforening Julianelyst – 2011_gl

 

 

Referat – Generalforsamling i Grundejerforening Julianelyst – 2013 (2)

 

Regnskab Julianelyst 2014 – 2014

Grundejerforeningens generalforsamling 2014 Formandens-beretning-2014 grundejerforeningen

Regnskab 2015

Referat Grundejerforeningen Julianelyst generalforsamling 2015

Formandens beretning 2016

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Julianelyst tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 19.30 I Bramdrupdam Sports- og Mødecenter.

Formanden – Birgit Rode bød velkommen til ialt 38 personer repræsenterende 26 husstande.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent . Bestyrelsen foreslog Torben Tornvig der blev valgt.
  2. Formandens beretning. Blev godkendt med nogle kommentarer omkring græsslåning som ved en fejl

                                               ikke var gjort i en periode. Dirrigenten henviste til at dette kom under et

                                               senere pkt.

  1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. Resultatet viste et overskud på kr. 4.530,22 og en

                                                                                            formue på. Kr. 131.276,71. Regnskabet blev

                                                                                           godkendt.

  1. Fastsættelse af kontingent . Bestyrelsen foreslog uændret kr. 300,00. Efter en del diskussion hvor flere

                                                       mente at det burde forhøjes for at bruge penge til bedre stier.

                                                       De foreslåede kr. 300,00 godkendt med 15 ud af 26 stemmer.

  1. Valg til bestyrelse:

På valg

Bestyrelsesmedl. Rene Nielsen (modtager ikke genvalg) . I stedet blev Gitte Kvistgaard foreslået af

                                                                                                       bestyrelsen og valgt.

Bestyrelsesmedlem Peter Hermansen (modtager genvalg). Peter Hermansen blev genvalgt.

Valg af revisor: Der var genvalg til Jens Erik Westh og Hans Christensen.

Valg af revisor suppleant. Der var genvalg til Kurt Sørensen.

  1. Eventuelle forslag skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Adresse: Birgit Rode, Gyden 9, 6000 Kolding, Email: bidero@stofanet.dk .

Der var ikke indkommet yderligere forslag udover forslag i indkaldelsen 6.a.

6.a. Forslag fra Charlotte Uhrskov om afskaffelse af græsklipning af de kommunale arealer.

Charlotte havde lavet et stort arbejde med præsentation af kort med område- oversigt over

             stigning i udgifter til græsslåning.Charlotte mente, at det måtte være Kommunens opgave at

             sørge for vedligeholdelse af disse områder.

           Dette medførte en livlig debat med mange indlæg.

           Afstemning om skrotning af græsslåning fik 2 stemmer. 24 stemte for at de nuværende arealer

           incl. Rabatter på stamveje samt buen bag Kringsvej/Kringsvænget skal klippes fremover.

  1. Eventuelt.

7.a. Naturstien rundt om Julianelyst. Det er iflg. Kommunen en natursti der bliver vedligeholdt 1-2

                                                                      gange årligt.

                                                                       Einar Askjær fremviste dokumenter fra den oprindelige udstyk-

                                                                      ning fra Kommunen af hvilke det fremgår, at der skulle anlægges

                                                                     en 3 meter bred sti hele vejen rundt.

                                                                     Iflg. Einars egne opmålinger er der maks. 2,3 meter.

 

Det blev vedtaget at Peter Hermansen kontakter formanden for teknisk udvalg Knud Erik Langhoff for at få klarhed over hvad Kolding Kommune vil, og om det er OK at vi slår Kommunens arealer.

 

Birgit Rode takkede dirigenten for for en god ledelse af generalforsamlingen.

 

Der blev serveret øl og vand og senere te/kaffe med kærnemælkshorn under generalforsamlingen.

 

Godkendt d. 22.2.2017 af:___________________________________________

Torben Tornvig, dirigent