Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling for medlemmer tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 19.30 I Bramdrupdam Sports- og Mødecenter.

A. Referat af generalforsamlingen
B. Formandens beretning
C. Regnskab for det forgangne år
D. Budget for det indeværende år

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelse:

På valg
Bestyrelsesmedl. Rene Nielsen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Peter Hermansen (modtager genvalg)
Valg af bilagskontrolant
Valg af bilagskontrolant suppleant
6. Eventuelle forslag skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Adresse: Birgit Rode, Gyden 9, 6000 Kolding, Email: bidero@stofanet.dk
6.a. Forslag fra Charlotte Uhrskov om afskaffelse af græsklipning af de kommunale arealer.
7. Eventuelt.
7.a. Naturstien rundt om Julianelyst.

Der vil blive serveret kaffe med kærnemælkshorn under generalforsamlingen